یک شبکه ارتباطی مطمئن، علاوه بر سخت‏افزار و نرم‌‏افزار با کیفیت به خدمات پشتیبانی در سطح سازنده نیز نیازمند است. ما در پرمان متعهدیم که برای پشتیبانی شبکه همواره در دست‏رس باشیم.

ما در پرمان متعهدیم که برای پشتیبانی شبکه همواره در دست‏رس باشیم.